De miljoenennota 2015
en de agrarische en groene sector
img_page6.jpg
img_page4.jpg
img_page5.jpg
img_page3.jpg

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

In 2014 wil de overheid de administratieve lasten voor bedrijven met bijna Ä 3 miljoen verlagen.

Arbeid en zorg

Bevorderen effiecient en effectief arbo- en verzuimbeleid.

Zorg

Fit blijven voor de arbeidsmarkt

Onderwijs en Scholing

Onderwijs wordt gezien als belangrijke groei-ondersteunende sector

Economie

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten stimuleert op hun weg naar zoveel mogelijk economische en financiŽle zelfstandigheid

Colland en de Miljoenennota 2015

'Nederland staat er beter voor, maar we zijn er nog niet'

Jaarlijks maken de adviseurs van het Colland bestuursbureau een analyse van de Miljoenennota en vertalen de kabinetsplannen naar consequenties voor specifiek de agrarische en groene sector. Deze analyse wordt door sociale partners gebruikt bij het vormen van beleid. Daarnaast is de korte en overzichtelijke weergave ook geschikt voor anderen die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van het kabinetsbeleid op onze sector.

2015 wordt het jaar van langzaam herstel. Er is sprake van een groeiende export, bedrijfsinvesteringen en consumptie. De economie groeit naar verwachting met 1,25%. Toch zijn er ook risico's. De werkloosheid is hoog en de aanpak hiervan blijft topprioriteit. Het kabinet kiest in de nota voor het evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Ook neemt het kabinet maatregelen om de economie meer te laten groeien, werkgelegenheid te stimuleren en een antwoord te bieden aan de internationale spanningen.

Het kabinet heeft een aantal topprioriteiten:

  • De lasten op arbeid worden met € 1 miljard verlaagd (€ 500 miljoen voor hogere arbeidskorting en € 475 miljoen voor lager tarief 1e schijf).
  • De koopkrachtontwikkeling is voor de meeste burgers positief. Er is € 160 miljoen extra voor het kindgebonden budget om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.
  • De uitgaven aan defensie worden structureel met € 100 miljoen verhoogd. Hier is sprake van een trendbreuk. Verder is er structureel extra geld voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (€ 25 miljoen) en het Openbaar Ministerie (€ 20 miljoen).
  • Vanwege de kosten van de hoge instroom van asielzoekers is € 375 miljoen extra beschikbaar voor de eerstejaarsopvang in 2014 en 2015. Voor noodhulp en opvang in de regio is gedurende deze kabinetsperiode € 570 miljoen extra in te zetten.
  • Om de transitie naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te ondersteunen wordt aanvullend € 40 miljoen in 2015 uitgetrokken.
  • Om financieel vermogen te investeren in innovatie en tegelijkertijd te behouden voor toekomstige generaties komt er een Toekomstfonds. Het startkapitaal is € 200 miljoen.
  • Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie wordt verlengd tot 1 juli 2015. Om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar. Voor de huurtoeslag is € 31 miljoen extra beschikbaar.

Deze en andere onderwerpen vindt u terug in deze reactie van het Colland bestuursbureau op de Miljoenennota.